ประธานการประชุมข้อหารือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายอัมพล หันทยุงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้อหารือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของโรงเรียน ในสังกัด พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางวันเพ็ญ อรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับฟังและให้คำปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 564/2561 เรื่องการมอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ