สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดงาน “สภากาแฟ คนการศึกษา”

วันที่  22 ธันวาคม  2566  นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  พร้อมทีมบริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ได้ร่วมต้อนรับ นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว  ประธานในกิจกรรมสภากาแฟ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 12 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรระแก้ว จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว      ศูนย์ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว และเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ   ที่เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ คนการศึกษา” เพื่อร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว  การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  รับเป็นเจ้าภาพ ในการประสานการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นควรให้มีการจัดการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง หน่วยงานทางการศึกษา อื่นๆ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ได้มีบทบาทเข้ามาร่วมมือ ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะชีวิตเพื่อเอาตัวรอดหากเจอภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ และทักษะอาชีพเพื่อวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้มีความเสถียรภาพด้านการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2   กิจกรรม “สภากาแฟ คนการศึกษา” ได้จัดให้มีการหมุนเวียนไปยังหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว โดยเจ้าภาพครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น รับเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

สอบถามได้นะคะ