พระมหาศราวุธ จิตุตทนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค

วันอังคารที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ด้วย พระมหาศราวุธ จิตุตทนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย มาม่า นม น้ำดื่ม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยการมอบให้นักเรียนในสังกัดที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และยากจน โดยมี นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัดเป็นผู้รับมอบ…………///………นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ