คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนบ้านพักครูโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ภายใต้การอำนวยการของ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลููกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมด้วย นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายธวัชชัย นันตรี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนบ้านพักครูของโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 452/2564 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

สอบถามได้นะคะ