คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ภายใต้การอำนวยการของ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า พร้อมด้วย นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าของ นายภัทรพงศ์ ถาวรพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 7 ต่อไป

สอบถามได้นะคะ