WN  Open  House  2024 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับปีมังกร”

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  นำโดยนายวรรชัย เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงาน  WN  Open  House  2024 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับปีมังกร”  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ โดมเหลือง – ดำ  โรงเรียนวัฒนานคร

กิจกรรมที่โรงเรียนเข้าร่วมรายการ

1.คัดลายมือชั้น ป4-6 ชนะเลิศ ด.ญ.พรนภา ปัญญา

2.วาดภาพระบายสี ป.4-6 ชนะเลิศ ด.ญ.รสนันท์  สังข์ชม

3.วาดภาพระบายสี ป.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ. มณัญชยา  เพาะไธสง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ. ศุภสุตา  คำพิบูลย์

4.วิ่งเปรี้ยวตอบปัญหา ป.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ปูริดา  สุริหะ ด.ญ.ณัฐกฤตา  สุริหะ

5.ร้องเพลงไทยสากล ป.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.กัญญาภัค  พยุเวช

6.จรวดกาะดาษ ป.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ธีรภัทร  ประชุมชน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.พัชรพงษ์  คำแพทย์

7.เปตองผสม ป.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช. วานิรุทธิ์  เพ็ชร์แกมทอง ด.ญ.สุจิรา  เหนือเกาะหวาย

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ