การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ปฎิบัติหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • น.ส.กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุมนโยบายและแผน
  • วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. นางสาววาสนา ใหม่พุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ่น 2. น.ส.กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุมนโยบายและแผน
  • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1.นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ 2. น.ส.กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุมนโยบายและแผน
  • นายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ 2. นายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ 2. นายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนบ้านโคคลาน 1. นางอัญชลี แสงเหลา ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ 2. จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกไพล 1. นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ 2. จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ 2. นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สอบถามได้นะคะ