การประสานงานด้านการศึกษาฯ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 – สำนักงานการศึกษาเยาวชน และกีฬา จังหวัดบันเตียเมียนเจย

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ 1.นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
2.น.ส.กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3.จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4.นายสุวิทย์ ยันอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
5.นายศิริวัฒน์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย
6.นายวุฒนะ ฉิมมาลา ข้าราชการบำนาญ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เดินทางไปที่สำนักงานการศึกษาเยาวชน และกีฬาจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อประสานงานด้านการศึกษา และเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและครูของสำนักงานการศึกษาเยาวชนและกีฬา จังหวัดบันเตียเมียนเจย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “หัตถศิลป์ถิ่นบูรพา ภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เด็กมีความสุข” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1- 4 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ