การจัดงานมหกรรมวิชาการ

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ได้มาจัดสถานที่สำหรับการจัดงานมหกรรมวิชาการภายใต้ชื่องาน “หัตถศิลป์ถิ่นบูรพา ภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เด็กดีมีความสุข ” ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และบริเวณโรงเรียนศรีอรัญโญทัย ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ คือ

๑) กิจกรรมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

๒) กิจกรรมแสดงผลงานของกลุ่มเครือข่าย ชมรมวิชาการ และการแสดงผลงานวิชาการขององค์กรทางการศึกษาโดยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์

งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ