เปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศเพื่อขายโอกาสทางการศึกษา

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศเพื่อขายโอกาสทางการศึกษา พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ (โรงเรียนในสังกัด) และคณะครู เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้นำกิจกรรมดีๆ มาพัฒนาให้ให้นักเรียน เพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ