พิธีบวงสรวงเทพเทวา เทวตาพลี และพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนและอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพเทวา เทวตาพลี และพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนและอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว ณ พื้นที่ตั้งข้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นางสาวตรีนุช เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 2 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : เป็นประธานในพิธี ยกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และมีหน่วยงานทั้งราชการทุกภาคส่วนพร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้าร่วมงาน
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสระแก้ว : เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสระแก้ว
#การก่อตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
– วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเพิ่มเติมประจำเขตตรวจราชการ จำนวน 6 แห่ง และปรับปรุงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทสังคม
– วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ใหม่ จำนวน 6 แห่ง ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6 แห่ง โดยพัฒนาและใช้พื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอยู่เดิม 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดลำปาง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรใหม่ 2 แห่ง คือ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จากเดิมรับนักเรียน
7-8 จังหวัด ต่อ 1 โรงเรียน ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น 3-5 จังหวัด ต่อ 1 โรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ