ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม Conferrence ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ