สพป.สระแก้วเขต2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (กศจ.สระแก้ว) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (สัญจร) ณ ห้องประชุม ๑ แก้วเจ้าจอม

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (กศจ.สระแก้ว) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (สัญจร) ณ ห้องประชุม ๑ แก้วเจ้าจอม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยมี ดร. วันเพ็ญ บุรีสูงเนินศึกษาธิการภาค ๘ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๙ : เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการแนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การส่งเสริมความประพฤติเด็ก และการดำเนินการต่อเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดของจังหวัดสระแก้ว

๒. รายงานสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์และการคลอดในแม่วัยรุ่น จังหวัดสระแก้ว

๓. การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.)

๔. การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๕. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๖. การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา จังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๗. การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา

๙. การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

๑๐. โครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑. พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีเรื่องเพื่อร่วมพิจารณาดังนี้

๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ , เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

๒. การเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านหนองมั่ง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

๓. การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา จังหวัดสระแก้ว

📣งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ