โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2566

18 มีนาคม 2567

ผอ.ภัทรียา มุลาลินน์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมในครั้งนี้คุณครูนทีกานต์ ฟูเกียรติ ครูโรงเรียนทัพราชวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้

โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ

สอบถามได้นะคะ