การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงินการบัญชี เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ