การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงินการบัญชี การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านคลองวัว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ