สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นำทีมบุคลากรในองค์กร กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างโอกาสและความสัมพันธ์อันดีให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้สะอาด และมี สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และมีการรณรงค์คัดแยกขยะวมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ภาพข่าว : นางสาว ชัชชญา เพชรเวศน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สอบถามได้นะคะ