สพป.สระแก้ว เขต2 ประชุม Zoom Meetings ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

⏰เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางอัญชลี แสงเหลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาวนพรัตน์ สว่างสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และครูแกนนำ PISA ในสังกัด ๑๕ คน เข้าร่วมประชุม Zoom Meetings ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) สำหรับวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ภาพ : ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ