ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เยี่ยม สพป.สระแก้ว เขต 2

วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้ให้เกียรติ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

โดยในการนี้ ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจครูผู้เข้าร่วมการประชุม คณะผู้บริหาร โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้วเขต 2 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2

พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 142 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 118 โรงเรียน วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้มีความชัดเจน ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ และสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จำนวน 118 โรงเรียน ให้ได้ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมบุษราคัม การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมขั้นพื้นฐานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการ ทั้งสิ้น 63 โรงเรียน

1)อบรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 อบรมวันที่ 29 มิถุนายน 2567 จำนวน 55 คน

2)อบรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 อบรมวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 65 คน

วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน ป.1-2 ของโรงเรียนในโครงการสามารถดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กำหนดและประยุกต์ใช้กิจกรรมในระดับชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ