การติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบออนไลน์)

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายไชยา อินทะเสน รองสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานฯ การประชุมติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบออนไลน์) และคณะติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และนโยบายระยะเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ได้ใช้รูปแบบการติดตามทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เขตตรวจราชการที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาจันทบุรี ตราด
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาสระแก้ว
๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
ในการนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบประเด็นที่ ๑-๑๒ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม Conference room ชั้น ๓

สอบถามได้นะคะ