กลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์

กลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ จำนวน 14 โรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1บ้านหนองแอกประธานกลุ่ม
2บ้านโคกสูง16.2
3บ้านหนองจาน16.3
4บ้านหนองเสม็ด18.9
5สมาคมไลอ้อนส์(บ้านอ่างศิลา)10.1
6บ้านละลมติม13.6
7สหัสหงษ์มหาคุณ19.6
8วัดหนองม่วง12.3
9อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร12.4
10บ้านโคกสามัคคี16.4
11บ้านโนนหมากมุ่น16.7
12ชุมชนบ้านหนองแวง12.1
13บ้านหนองเม็ก16
14บ้านหนองมั่ง21.1
สอบถามได้นะคะ