ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 47 โรงเรียน
  • เปิดสอนชั้น อ.1-ม.3 จำนวน
  • โรงเรียนปกติ จำนวน 37 โรงเรียน
  • เปิดสอนชั้น อ.1-ป.6 จำนวน
  • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน
  • เปิดสอนชั้น อ.2-ป.6 จำนวน
  • เปิดสอนชั้น อ.2-ม.3 จำนวน
ระดับชั้นที่เปิดสอนนักเรียนชาย(คน)นักเรียนหญิง(คน)นักเรียนรวม(คน)ห้องเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา2,4672,3334,800285
ระดับประถมศึกษา7,1156,64113,756784
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,3951,1892,584117
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
สอบถามได้นะคะ