ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)

ระดับชั้นที่เปิดสอนนักเรียน(ชาย)นักเรียน(หญิง)นักเรียนรวมจำนวนห้อง
ระดับก่อนประถมศึกษา249323494842286
ระดับประถมศึกษา7053661613669784
มัธยมศึกษาตอนต้น 139211752567117
รวม1093810140210781187
  • โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 47 โรงเรียน
  • เปิดสอนชั้น อ.1-ม.3 จำนวน
  • โรงเรียนปกติ จำนวน 37 โรงเรียน
  • เปิดสอนชั้น อ.1-ป.6 จำนวน
  • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน
  • เปิดสอนชั้น อ.2-ป.6 จำนวน
  • เปิดสอนชั้น อ.2-ม.3 จำนวน
ระดับชั้นที่เปิดสอนนักเรียนชาย(คน)นักเรียนหญิง(คน)นักเรียนรวม(คน)ห้องเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา2,4672,3334,800285
ระดับประถมศึกษา7,1156,64113,756784
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,3951,1892,584117
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

สอบถามได้นะคะ