กลุ่มเครือข่ายนครธรรม

กลุ่มเครือข่ายนครธรรม จำนวน 8 โรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1อนุบาลศรีวัฒนาวิทยาประธานกลุ่ม
2บ้านบุกะสัง8.8
3บ้านหนองหมู11.6
4บ้านหนองแวง13.1
5บ้านหนองหล่ม9.4
6บ้านพร้าว2
7บ้านเนินผาสุก6.1
8บ้านหนองแสง1.2
สอบถามได้นะคะ