กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1บ้านโป่งคอมประธานกลุ่ม
2บ้านหนองหอย 2.7
3 บ้านหนองใหญ่9.5
4บ้านหนองยาง12.9
5บ้านโนน11.8
6ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)19.2
7คลองยางนุสรณ์24.2
8 บ้านบ่อนางชิง28.8
9บ้านท่าเกวียน17.9
10บ้านเขาจาน27.6
11บ้านสี่แยก22.2
12บ้านคลองมะนาว19.2
สอบถามได้นะคะ