• โรงเรียนขนาดเล็ก                           จำนวน   45  โรงเรียน 
  • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน    34  โรงเรียน
  • โรงเรียนปกติ                                    จำนวน   39 โรงเรียน
  • โรงเรียนขนาดเล็ก                           จำนวน   45  โรงเรียน 
  • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน    34  โรงเรียน
  • โรงเรียนปกติ                                    จำนวน   39 โรงเรียน
ระดับชั้นที่เปิดสอนนักเรียนชาย(คน)นักเรียนหญิง(คน) นักเรียนรวม(คน)
ระดับประถมศึกษา2,4152,2634,678
ระดับประถมศึกษา7,1406,77013,910
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1,3731,1572,530
สอบถามได้นะคะ