ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มอำนวยการ

  • ใบรับรองเงินเดือน
  • ใบลาพักผ่อน
  • ใบลากิจ