โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้รับการประเมินเพื่อเฝ้าระวังของโรคโควิด-๑๙

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้รับการประเมินเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการประเมิน นำโดยนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยม ประเมิน และได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ในสถานศึกษา ตามมาตรการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดต่อไป

สอบถามได้นะคะ