ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานเปิดการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2564) จำนวน 86 คน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร จำนวน 43 คน รอบบ่าย อำเภออรัญประทศ อำเภอโคกสูง จำนวน 43 คน เพื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จรายเดือน ณ ลานโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ