การประชุมคณะทำงานจัดทำ VTR การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำ VTR การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายปรีดี โสโป เป็นประธานการประชุม โโยมีคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนำร่อง ร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นและแนวทางในการนำเสนอรูปแบบ เนื้อหาของวิดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอบถามได้นะคะ