การประชุมปรับโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผนจัดการประชุมปรับโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตัวชี้วัด

สอบถามได้นะคะ