การประชุุมจัดกลุ่มประเภทโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุุมจัดกลุ่มประเภทโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความพร้อม มีคุณภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แบ่งประเภทของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ/แข่งขันสูง 2. โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่าย) 3. โรงเรียนที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาให้ควาามเห็นชอบ

สอบถามได้นะคะ