สพป.สระแก้ว เขต 2 พิจารณาความจำเป็นและความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณปี 2566

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดลำดับความจำเป็นและความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่าย และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมมุข สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ