สพป.สระแก้ว เขต 2 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพนำร่องจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเพื่อ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้น “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น” และตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน 8 จุดเน้น ได้แก่ 1) ความปลอดภัย 2) ระบบประกันคุณภาพ 3) หลักสูตร 4) การพัฒนาครู 5) การเรียนการสอน 6) การวัดและประเมินผล 7) การนิเทศ กำกับ ติดตาม 8) Big Data ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

สอบถามได้นะคะ