ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงานโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองหว้า ร่วมต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมหารือและศึกษาดูงานโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ตามโครงการ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project (BSQIEP) ณ โรงเรียนบ้านเขาตาง๊อก โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด และโรงเรียนบ้านคลองหว้า อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขายแดน และให้การสนับสนุนโรงเรียนชายแดนในด้านสื่อการเรียนการสอนผ่านการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และให้การสนับสนุนอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมี ดร.เอเทล แอ็กเนส ปาสกัส วาเลนซุเอล่า ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

สอบถามได้นะคะ