สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมดังนี้

  1. นายปรีดี  โสโป   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2

2. นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2

3. นายทนงศักดิ์  ชาญสมิง  ผอ.รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

4. นายชูศักดิ์  ชะเอมทอง  ผอ.รร.บ้านโนน

5. นายประสงค์  นนทะวงษ์  ผอ.รร.วัดสารคุณสโมสร รักษาการ ผอ.รร.ประชาเกษตรพัฒนา

6. นายเพิ่มศักดิ์  เหมพรม  ผอ.รร.บ้านโป่งคอม

7. นายมานพ  มันตะรักษ์  ผอ.รร.บ้านพร้าว

8. นายปราจีน  โสดาราม  ผอ.รร.บ้านเนินผาสุก

9. นายธวัช  เตียวเจริญ  ผอ.รร. บ้านหนองแสง

10. นางจิราวัฒน์  คุณเวียน ผอ.รร.บ้านบุกะสัง

11. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์  ผอ.รร.บ้านหนองหมู

12. นายฉัตรชัย  พิบูลย์  ผอ.รร.บ้านหนองหล่ม

13. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร  ผอ.รร.บ้านหนองหอย

14. นางสาวมะลิพร  แดงตะขบ รอง ผอ.รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

15. นายเชาวลิตย์  ชูจันทร์  รอง ผอ.รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

16. นางนิตยา  พูลแสง  รอง ผอ.รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

17. นายเกรียงศักดิ์  เพ็งศรีโคตร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

18. นางสาวอุ่นใจ  เทศสวัสดิ์  ศึกษานิเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2

19. นายณรงค์  สมบูรณ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

20. นางสาวจิราพร  วงษ์อุดม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

21.นางสาวสกาวรัตน์  ถาวรยิ่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 “การบริหารจัดการแบบรวมพลัง” สู่เด็กมีคุณภาพ ครู/ผอ./นักเรียนมีความสุข ผู้ปกครองชื่นใจ ด้วยการ “รวมใจทุกดวง ร้อยรัดเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสระแก้ว”

สอบถามได้นะคะ