สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.อนันต์ พันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียนลูกข่ายโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โรงเรียนบ้านบุกะสัง โรงเรียนบ้านหนองหมู โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านเนินผาสุก โรงเรียนบ้านโป่งคอม โรงเรียนประชาเกษตร โรงเรียนบ้านโนน  และโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมครุธรรมะจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและวางแผนขับเคลื่อนโครงการระยะต่อไป

ภาพ-ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ