สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจงให้โรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมมุข สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ-ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ