ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากสถานศึกษาและมีอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบุกะสัง และตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ตามแนวทางการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ