ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีนายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน รายการ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมมุข ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ