สพป.สระแก้ว เขต 2 สร้างพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษา โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สร้างการรับรู้และสร้างพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษา โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตามนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ 2) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว และ 3) เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลสู่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนลูกข่ายโรงเรียน จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โรงเรียนบ้านบุกะสัง โรงเรียนบ้านหนองหมู โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านเนินผาสุก โรงเรียนบ้านโป่งคอม โรงเรียนประชาเกษตร โรงเรียนบ้านโนน  และโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ ประธานสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ