สพป.สระแก้ว เขต 2 ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม conference ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ