สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขนายโอกาส ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาภาคบังคับ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ