สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ติดตามการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังจากนั้น และได้ร่วมประชุมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งได้ปลูกต้น “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ฝากไว้ให้โรงเรียน เพื่อเป็นสื่อถึงการดูแลรักษา เด็กนักเรียนให้เขาเจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ต่อไป

สอบถามได้นะคะ