การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2

24 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 นางประคอง วิบูลย์กาญจน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสราวดี เพ็งศรีโคตร และ นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจและร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาดูงานการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 จำนวน 3 คน ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 สถานศึกษาต้นแบบ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ