สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผุ้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนไม่เกิน 40 คน จำนวน 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดพุทธิสาร โรงเรียนบ้านห้วยชัน โรงเรียนบ้านโป่งคอม โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ณ ห้องประชุม Conference  สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ