สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมวางแผน นิเทศ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมวางแผน นิเทศ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการปรับแผนนิเทศให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งปรับโครงการให้มีลักษณะบูรณาการ กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกันนำมารวมเป็นกิจกรรมในโครงการเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ