สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม โดยแบ่งผู้บริหารสถานศึกษาออกเป็น 2 รอบ รอบเช้า ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออรัญประทศ และอำเภอตาพระยา รอบบ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโคกสูง และอำเภอวัฒนานคร และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีกิจกรรมดังนี้

  1. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  2. ลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 กับ ผู้บริหารสถานศึกษา
  3. มอบเกียรติบัตร  โล่รางวัล จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
  4. มอบสิ่งของเพื่อมอบให้นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
  5. แจ้งข้อราชการและความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มใน สพป.สระแก้ว เขต 2 ตามระเบียบวาระการประชุม
สอบถามได้นะคะ