สพป.สระแก้ว เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าพบนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมทั้งรับมอบแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1) การขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะ 2) การสร้างบ้านพักครู 3) โคกหนองนาโมเดล 4) การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 5) การจัดหา SMART TV ในห้องเรียนคุณภาพ โดยยึดหลักการ “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน” สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามได้นะคะ