สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ