สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมทบทวนการจัดกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนการจัดกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ เพื่อทบทวนการจัดแบ่งกลุ่มเครือข่ายและวางแผนการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 28 โรง ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ